Handelsvillkor

Allmänna regler och villkor för avtal med Smart-Ekonomi

1. Allmänt

Detta dokument innehåller de allmänna avtalsvillkoren mellan kunden och Smart-Ekonomi i samband med användning av våra produkter och tjänster. Smart-Ekonomi har rätt att ändra villkoren och dessa förändringar kommer att meddelas på hemsidan. Om Kunden vill säga upp avtalet på grund av betydande förändringar, kan detta göras på nedan beskrivna sätt.

2. Produkten

 

Smart-Ekonomi erbjuder ett online bokföringsprogram.

3. Smart-Ekonomi, prestanda, tekniska svårigheter med att använda systemet
3.1 Smart-Ekonomi erbjuds ”as-is”, det vill säga, systemet fungerar men ändras och anpassas inte för att få det att fungera på enstaka kunders datorer. Givetvis uppdaterar vi systemet till det bättre hela tiden för att kunna erbjuda alla våra kunder ett fungerande system.
3.2 Av hänsyn till teknisk service och underhåll, kan det hända att systemet ligger nere under kortare perioder. Dessa tillfällen väljer vi normalt sett en gång per månad och är oftast utanför normal arbetstid. Är det kritiska uppdateringar kan de göras under normal arbetstid.
3.3 Smart-Ekonomi har härmed tillstånd att använda kunders namn och logotyp själva för att ange kunden som samarbetspartner, ange som kunder som valt Smart-Ekonomi etc. i marknadsföringssyfte i både elektronisk- och pappersform. Tillståndet för oss att använda detta kan återkallas, du måste dock meddela oss skriftligen med 30 dagars varsel.
3.4 Varken Smart-Ekonomi eller vår ISP (Internet Service Provider) kan hållas ansvarig för vandalism (hacking, spamming mm), dataintrång eller någon annan form av skada på redovisningsprogrammet eller data.
3.5 Smart-Ekonomi frånsäger sig allt ansvar för skador på grund av något fel i Smart-Ekonomi’s programvara och eventuella ersättningskrav får aldrig överstiga beloppet som kunden betalat till Smart-Ekonomi och aldrig heller omfatta eventuella följdskador eller indirekt förlust för Smart-Ekonomi.
3.6 Smart-Ekonomi är aldrig skyldig att betala ersättning om utebliven leverans eller fel etc. på/av programvaran av omständigheter som ligger utanför Smart-Ekonomi’s kontroll, inklusive men inte begränsat till statliga åtgärder, Force Majeure, blixtnedslag, översvämning, brand, upplopp, krig, ovanliga strömavbrott, kapacitetsbrist och flaskhalsar, strejk och lockout bland Smart-Ekonomi ’s egna anställda.
3.7 Vid köp och användning av bokslutsmodulen används denna på egen risk. Det är kundens ansvar att se till att bokföringen är korrekt utförd. Bokslutet är endast indikativt och skall alltid kontrolleras av kunden innan de överlämnas till skattemyndigheterna, osv.

4. Betalning
4.1 Angivna och överenskomna priser för användning av systemet och andra tjänster är exklusive moms och andra statliga avgifter.
4.2 Betalningsdag (förfallodatum) anges i avtalet.
4.3 Smart-Ekonomi tillämpar 14 dagars nettobetalning från fakturadatum om inte annat avtalats. Vid försening av inbetalning av fakturan tas en lagstadgad förseningsavgift om 50 kronor, samt gällande referensränta (f.n. 8 %), ut.
4.4 Priser från Smart-Ekonomi i tryckta eller elektroniska broschyrer och på Internet är endast vägledande. De gällande priserna hittar du i vår prislista på www.smart-ekonomi.se

5. Avtalets giltighetstid
Avtalet löper över tolv (12) månader från den dag då avtal ingås. Om ingendera av kunden eller Smart-Ekonomi säger upp avtalet skriftligen minst trettio (30) dagar innan förfallodagen förlängs avtalet automatiskt med en ny tolvmånadersperiod. Kostnaden för ditt abonnemang faktureras årsvis i förskott. Abonnemanget skall träda i kraft snarast som möjligt efter kundens godkännande. Drift och abonnemang förnyas kontinuerligt varje år. Smart-Ekonomi ersätter inte betalningar för abonnemang om kunden önskar avsluta eller avveckla i förtid. Detta gäller alla produkter, moduler eller annat som av kund har betalts i förskott. Avtalet är i enlighet med våra allmänna villkor. Alla priser är exklusive moms.

6. Hosting och funktioner
Smart-Ekonomi ’s tillgodoser hosting och säker lagring av data. Funktioner som ingår i den grundläggande lösningen är: konfigurerbar kontoplan, bokföringssystem och Inställningar. Om fler moduler blir tillgängliga senare (i framtiden) kan dessa när som helst beställas enligt prislista. Befintliga moduler kan likaså beställas när som helst, varefter du känner att du behöver dem.

7. Brott mot avtalet
7.1 Om kunden bryter eller missbrukar användningen av Smart-Ekonomi samt licensvillkoren, inklusive betalningsvillkorer har Smart-Ekonomi  rätt att säga upp avtalet utan varsel och utan någon som helst återbetalning. Kunden är skyldig att betala alla förfallna fakturor och ett engångsbelopp som motsvarar resten av avtalsperioden.

8. Tvistlösning
8.1 Parterna är överens om att tolkningen av detta avtal skall tillämpas på svensk lag.
8.2 I händelse av en tvist mellan parterna, skall detta avgöras i allmän domstol i Lund.